Witamy w Szczecińskim Informatorze Edukacyjnym. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Przydatne informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym działem, gdzie zgromadziliśmy bazę przydatnych informacji.

Gimnazjum nr 51 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Szczecinie


Adres: Policka 3
71-837 Szczecin

Telefon: 91 453 88 80

E-mail: sosw1@poczta.neostrada.pl

WWW:

Opinie: dodaj »

Ocena: 0 oceń »

0 gwiazdek - na podstawie ocen


Opis szkoły

W SOSW nr 1 w Szczecinie funkcjonuje Gimnazjum Specjalne. Absolwenci Szkoły podstawowej Specjalnej mogą kontynuować naukę w naszym Gimnazjum Specjalnym w klasach I - III. Liczba uczniów w każdym zespole klasowym wynosi 6-8.

Gimnazjum Specjalne gwarantuje wszystkim uczniom prawo do rozwoju we własnym tempie. o doborze uczniów do klas decydują ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Edukacja uczniów polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form, metod pracy oraz zasad nauczania. Kształcenie w tej szkole polega na wychowaniu i nauczaniu całościowym, zintegrowanym opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata.

Praca reawalidacyjno - wychowawcza w Gimnazjum Specjalnym opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, ustalonych dla każdego ucznia na podstawie szczegółowej oceny poziomu jego funkcjonowania. Programy te zawierają realne, szczegółowe cele i zadania, mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju ucznia.

Do głównych zadań edukacyjnych szkoły należy:

- wyposażenie uczniów, w ramach posiadanych przez nich realnych możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, aby mogli porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób werbalnie i pozawerbalnie,

- przygotowanie uczniów do maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb,

- kształtowanie zaradności ucznia w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu umiejętności i sprawności,

- umożliwienie uczniom uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte formy współżycia, zachowując jednocześnie prawo do swojej inności.

W Gimnazjum Specjalnym są następujące zajęcia edukacyjne:

- Funkcjonowanie w środowisku,

- Plastyka,

-Technika,

- Muzyka z rytmiką,

- Wychowanie Fizyczne,

- Religia.

Zgodnie z możliwościami psychofizycznymi, uzdolnieniami i zainteresowaniami uczniów, posiadaną bazą lokalową i wyposażeniem w sprzęt, a także przydatnością dla ucznia w przyszłości stworzyliśmy kilka kierunków edukacji technicznej: gotowanie, szycie, prace z papieru, zajęcia gospodarcze, uprawa roślin i przetwórstwo warzyw i owoców.

Nasi uczniowie korzystają z bogato wyposażonych gabinetów gospodarstwa domowego. pod kierunkiem nauczycieli uczą się gotować szyć, piec by móc w przyszłości być pomocnymi w domu i w swoim środowisku lokalnym. zajęcia z techniki w dużej mierze realizowane są także w naszym sadzie i na działce szkolnej. Uczniowie nie tylko uprawiają rośliny ale także uczą się je przetwarzać i przechowywać.

Integralną częścią edukacji procesu edukacji w szkole jest rewalidacja indywidualna wspomagająca rozwój dziecka w sposób korekcyjny, kompensacyjny i usprawniający. W naszej szkole odbywają się zajęcia rewalidacji indywidualnej: Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną, Zajęcia logopedyczne, Zajęcia komputerowe, Zajęcia z techniki czytania i pisania, Zajęcia z Socjoterapii i Psychoterapii, oraz Terapii Pedagogicznej. Celem wymienionych zajęć jest: rozwijanie i doskonalenie zmysłów, korekcja wad postawy, rozwijanie i doskonalenie mowy i innych systemów komunikowania, rozwijanie zainteresowań techniką komputerową, korygowanie niepożądanych społecznie zachowań, wspomaganie nauki czytania, pisania i liczenia itp.

W celu osiągnięcia w/w celów, w pracy z naszymi dziećmi stosujemy następujące metody i techniki pracy: Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, Programy Aktywnośći M.CH. Knill, Muzyka Elementarna C. Orffa, Program TEACCH, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Edukacja matematyczna E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, Glottodydaktyka B. Rocławskiego. Kinejologia Edukacyjna P. Dennisona, Metody Alternatywnej Komunikacji min. piktogramy, Integracja Sensoryczna, Terapia przez zabawę.

Wszystkie cele i zadania szkoły realizowane są zgodnie z istniejącym Programem Wychowawczym Gimnazjum Specjalnego "Oswoić życie" i Programem Profilaktyki Gimnazjum Specjalnego "Wejść w Życie".

Absolwent naszego Gimnazjum to człowiek który:

- potrafi zaspokajać swoje podstawowe potrzeby życiowe,

- szanuje podstawowe wartości moralne, przejawia postawę tolerancji i akceptacji dla odmienności różnego typu,

- rozumie i akceptuje zachowania społecznie uznawane, posiada umiejętności oceny zachowań własnych i innych,

- jest wyposażony w podstawowe umiejętności związane z pełnieniem różnych ról życiowych,

- potrafi porozumiewać się z otoczeniem w sposób werbalny i pozawerbalny,

- posiada umiejętności i nawyki związane z higieną, kulturą osobista i estetyką otoczenia,

- posiada postawę proekologiczną,

- opanował umiejętności i wiadomości szkolne w zakresie możliwym do osiągnięcia.

- rozwija swoje zainteresowania, jest przygotowany do aktywnego i kulturalnego organizowania czasu wolnego,

- kultywuje tradycje miasta regionu, państwa, posiada szacunek dla symboli narodowych i religijnych.

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski. Uczniowie pod opieką nauczycieli organizują imprezy, spotkania kulturalne i konkursy. Spośród uczniów wybrane są władze samorządu uczniowskiego, które czynnie włączają się do organizacji życia szkoły. Bogatą ofertę zajęć przedstawiają wszystkie sekcje SU, a są to:

- sekcja kulturalna,

- sekcja ekologiczna,

- sekcja ogrodnicza,

- sekcja plastyczna,

- sekcja porządkowa,

- sekcja zdrowotna.

Opinie o szkole

Jeszcze nikt nie dodał opinii o tej szkole. Jeśli chcesz dodać swoją opinię, skorzystaj z formularza »

Jeśli chcesz zmodyfikować dane szkoły, dodać opis, zdjęcia lub umieścić w naszej bazie nową szkołę, skontaktuj się z nami.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005-2022. Właścicielem serwisu jest Atrax Krzysztof Kołakowski.
Wykonanie portalu: Crazybeaver.net