Witamy w Szczecińskim Informatorze Edukacyjnym. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Przydatne informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym działem, gdzie zgromadziliśmy bazę przydatnych informacji.

Szkoła Podstawowa nr 31 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Szczecinie


Adres: Policka 3
71-837 Szczecin

Telefon: 91 453 88 80

E-mail: sosw1@poczta.neostrada.pl

WWW:

Opinie: dodaj »

Ocena: 0 oceń »

0 gwiazdek - na podstawie ocen


Opis szkoły

W SOSW nr 1 funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna, uczniowie szkoły realizują zadania programowe w ramach zespołów edukacyjno-terapeutycznych zwanych klasami. Liczba uczniów w każdym zespole wynosi 6-8 uczniów. Szkoła Podstawowa Specjalna obejmuje dwa etapy edukacyjne:

- pierwszy etap edukacyjny: klasy I-III,

- drugi etap edukacyjny: klasy IV-VI.

W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne "0", realizujące program wychowania przedszkolnego. O doborze uczniów do zespołów klasowych decydują przede wszystkim ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Najważniejszym kryterium jest dobro ucznia i przekonanie, że stworzono dla niego najkorzystniejsze warunki wspomagające jego rozwój.

Edukacja dzieci ma charakter całościowy i zintegrowany, oparta jest na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. Wszystkie oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze traktowane są łącznie co tworzy spójny i twórczy proces rewalidacyjny.

Działalność edukacyjna szkoły (dydaktyczna, wychowawcza i rewalidacyjna) opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, ustalanych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania.

Do głównych zadań edukacyjnych szkoły należy:

- wyposażenie uczniów, w ramach posiadanych przez nich realnych możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, aby mogli porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób werbalnie i pozawerbalnie,

- przygotowanie uczniów do maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb,

- kształtowanie zaradności ucznia w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu umiejętności i sprawności,

- umożliwienie uczniom uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte formy współżycia, zachowując jednocześnie prawo do swojej inności.

Na II etapie edukacyjnym kształcenie obejmuje następujące obszary oddziaływania - przedmioty:

- Funkcjonowanie w środowisku,

- Plastyka,

-Technika,

- Muzyka z rytmiką,

- Wychowanie Fizyczne,

- Religia.

Integralną częścią edukacji procesu edukacji w szkole jest rewalidacja indywidualna wspomagająca rozwój dziecka w sposób korekcyjny, kompensacyjny i usprawniający. W naszej szkole odbywają się zajęcia rewalidacji indywidualnej: Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną, Zajęcia logopedyczne, Zajęcia komputerowe, Zajęcia z techniki czytania i pisania, Zajęcia z Socjoterapii i Psychoterapii, oraz Terapii Pedagogicznej. Celem wymienionych zajęć jest: rozwijanie i doskonalenie zmysłów, korekcja wad postawy, rozwijanie i doskonalenie mowy i innych systemów komunikowania, rozwijanie zainteresowań techniką komputerową, korygowanie niepożądanych społecznie zachowań, wspomaganie nauki czytania, pisania i liczenia itp.

W celu osiągnięcia w/w celów, w pracy z naszymi dziećmi stosujemy następujące metody i techniki pracy: Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, Programy Aktywnośći M.CH. Knill, Muzyka Elementarna C. Orffa, Program TEACCH, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Edukacja matematyczna E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, Glottodydaktyka B. Rocławskiego. Kinejologia Edukacyjna P. Dennisona, Metody Alternatywnej Komunikacji min. piktogramy, Integracja Sensoryczna, Terapia przez zabawę.

Wszystkie cele i zadania szkoły realizowane są zgodnie z istniejącym Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej Specjalnej "Oswoić życie" i Programem Profilaktyki Szkoły Podstawowej Specjalnej "Wejść w Życie".

Absolwent naszej szkoły to człowiek który:

- jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych,

- ma poczucie własnej wartości i godności,

- aktywnie uczestniczy w różnych formach życia społecznego i kulturalnego,

- potrafi komunikować się z otoczeniem werbalnie i pozawerbalnie,

- ma ukształtowaną czynną postawę w zakresie organizacji czasu wolnego i kultury życia codziennego,

- posiada umiejętności i nawyki związane z higieną, kulturą osobista i estetyką otoczenia,

- posiada postawę proekologiczną,

- opanował umiejętności i wiadomości szkolne w zakresie możliwym do osiągnięcia.

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski. Uczniowie pod opieką nauczycieli organizują imprezy, spotkania kulturalne i konkursy. Spośród uczniów wybrane są władze samorządu uczniowskiego, które czynnie włączają się do organizacji życia szkoły. Bogatą ofertę zajęć przedstawiają wszystkie sekcje SU, a są to:

- sekcja kulturalna,

- sekcja ekologiczna,

- sekcja ogrodnicza,

- sekcja plastyczna,

- sekcja porządkowa,

- sekcja zdrowotna.

Opinie o szkole

Jeszcze nikt nie dodał opinii o tej szkole. Jeśli chcesz dodać swoją opinię, skorzystaj z formularza »

Jeśli chcesz zmodyfikować dane szkoły, dodać opis, zdjęcia lub umieścić w naszej bazie nową szkołę, skontaktuj się z nami.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005-2022. Właścicielem serwisu jest Atrax Krzysztof Kołakowski.
Wykonanie portalu: Crazybeaver.net